Dobbelsertifiseringsprosjektet

FSC Norge driver et prosjekt med mål å forenkle FSC administrasjonen.

Granskog
Backround 4

FSC Norge har som et av sine mål å øke arealet FSC-sertifiserte skoger. Da i prinsipp all skog i Norge er PEFC-sertifisert innebærer det i praksis å øke andelen som er dobbelsertifisert.

I 2023-2024 gjennomfører vi et prosjekt som vi kallet "Dobbelsertifiseringsprosjektet". Prosjektet går ut på å få fram metoder som forenkler administrasjonen av FSC skogsertifisering. Hypotesen er at mye av det som kreves av FSC-dokumentering allerede finnes i skogbrukets eksisterende system for PEFC. Mange av kravene i den nye norske PEFC standarden og den nye norske FSC-standarden er like. 

Hoveddelene i prosjektet er:

 1. Dobbelsertifiseringskonseptet
 2. Kompetansemateriale
 3. Konkretisering av FPIC-rutinene i standarden 

 

Arbeidsgruppe

Vi som jobber med prosjektet er Reidar Haugen (Lichen), Anna Lena Albertsen (Skogkurs) og Anders Bjurulf (FSC Norge).

 

Samsvarsanalysen

Basen for både dobbelsertifiseringskonseptet og kompetansematerialet er en samsvarsanalyse mellom norsk PEFC og FSC skogsertifisering. Vi gått gjennom samtlige indikatorer i FSC skogstandarden og klassifisert om de er dekket i PEFC-kravene, eller om de adminstrative systemene/dokumentasjonen må kompleteres for å dekke FSC-indikatoren. Vi har klassifisert indikatorene i tre klasser:

 • Samsvar
 • Intentionalt samsvar
 • Semmert samsvar

Samsvarsanalysen er dokumentert i et excel-dokument og strukturert med en fane per prinsipp (FSC-standarden har 10 prinsipper). Kravindikatorene ligger i excelfanen som en rad per indikator. På indikatorraden er det kolonner for hvor i PEFC-systemet dette er håndtert og en vurdering hvor bra PEFC-kravene dekker den aktuelle FSC-indikatorns krav.

Nedenfor kan dere laste ned samsvarsanalysen. Vi tar takksamt mot synspunkter og kommentarer for å kunne forbedre den. Tilbakemelding kan sendes til Reidar Haugen (reidar.haugan@lichen.no).

 

Konsept for dobbelsertifisering

Konseptet er utarbeidet av FSC Norge med støtte av det operative skogbruket. Det har blitt holdt to workshops (31. august 2023 og 1. februar 2024). På begge deltok de fleste større organisasjonene i det operative skogbruket, på det siste deltok bland annet samtlige fem sertifikatholdere (all FSC-sertifisert skog er gruppesertifisert under en stor aktørs sertifikat). Notater fra workshopene kan lastes ned nedenfor.

"Dobbelsertifiseringskonseptet" kan dere laste ned, nedenfor. I en gruppesertifisering gjelder PEFC-delen for samtlige skogeiere og FSC delen kan sees som et tillegg" som kun gjelder for FSC-sertifiserte skogeiere.

Konseptet

 

Med den her betraktningen kan PEFC-modulen leve uten FSC-modulen, men FSC-modulen står ikke på egne bein.

Ulike sertifikatholdere har ulike ledelsessystem, rutiner og aktiviteter. Dobbelsertifiseringskonseptet er ikke en detaljert instruksjon om hvordan effektivisere FSC-administrasjonen, hver sertifikatholder kan implementere de av ideene som passer deres virksomhet og eksisterende systemer. Grovt sett kan arbeidet beskrives som:  

 1. Indikatortabell. Hver sertifikatholder bør ta fram en egen indikatortabell. FSC Norge har tatt frem et eksempel på en indikatortabell. Sertifikatholdere kan bruke den som mal for å lage sin egen indikatortabell. I indikatortabellen er samtlige FSC-indikatorene listet opp og fargemerket akkurat som samsvarsanalysen. I indikatortabellen skal det være en henvisning til hvor i ledelsessystemet indikatoren er dekket:
  • For de grønne en henvisning til hvor i PEFC-systemet FSC-indikatoren er dekket
  • For de røde hvor i sertifikatholderes ledelsessystem det er dekket,
  • For de gule må organisasjonen ta stilling til hvordan organisasjonen oppfyller aktuell indikator og gjøre relevant henvisning i indikatortabellen.
 1. Implementere tilleggs-dokumenter (organisasjonens FSC policy/procedyrer/register). De grønnmarkerte indikatorene i organisasjonens indikatortabell dekkes av PEFC-krav og i samsvarsanalysen finnes henvisning til hvilke PEFC-krav som dekker aktuell FSC-indikator. For de grønnmarkerte trenger sertifikatholdere ikke å ha spesiell FSC-dokumentering. For de gule må sertifikatholderen vurdere hvordan etterleve indikatoren. I realiteten kan mange av de gule indikatorene allerede være dekket opp i ledelsessystemet, spesielt de som viser til lovverk. For de røde må sertifikatholdere implementere dokumenter/register/rutiner/policyer. Noen kommentarer fra augustworkshopen med sertifikaholdere:
  • Det er viktig at felles rutiner virkelig dekker begge ordningenes krav. På workshopen ble det kommentert at hittil har kravet til egne FSC-rutiner vært strengt fra revisor. Dobbelsertifiserings-konseptet bygger dog på at FSC-revisor aksepterer at PEFC-rutiner kan dekke FSC-krav.
  • Det er effektivt å samordne registreringer/kartfunksjoner med PEFC, det gjøres også hos flere sertifikatholdere i dag (kartlag med FSC-eiendommer, forvaltningsplaner, bevaringsnettverk mm). Alt som kan gjøres i kart bør gjøres i kart.
  • Det å implementere dobbelsertifiseringskonseptet er et stort engangsarbeid, en kostbar investering.

I prosessen med å legge inn FSC som en del i et kombinert PEFC-FSC-system bør man se på alle muligheter å redusere FSC-kravene til strikt det som standarden krever. FSC Norge har fått kommentarer av revisor at det forekommer overambisiøse implementeringer av FSC-kravene.

Sammen med noen aktører i norsk skogbruk ønsker FSC Norge å teste konseptet. Denne pilot er tenkt å gjennomføres våren 2024.

 

Digital FSC-kurs

Arbeidet med å utvikle en digital kurs om den norske FSC skogstandarden pågår. Den er tenkt å kunne brukes av skogeiere, skogsentreprenører/maskinførere og skoandelslag samt andre virkeskjøpere. Kurset er planert å være ferdig i løpet av 2024.

 

Konkretisering av FPIC-rutinene i standarden 

I 2024 er det planert å sammen med skogbrukere i reinbetesområder og reineiende samer konkretisere hvordan FPIC-rutinene skal tillempes. FPIC betyr fritt og informert forhåndssamtykke (free, prior and informed consent) og det å følge FPIC-prinsippene er et FSC-krav for skogbruksaktiviteter i reinbeiteområder. Basert på disse konkretiseringene skal prosjektet ta frem kompetanse materiale også for skogbrukere i reinbeitesområder.

Samsvarsanalysen 12.01.24.xlsx
XLSX, Size: 217.52KB
Indikatortabell 10.01.24.docx
DOCX, Size: 142.58KB
2024-01-10 Konseptet.docx
DOCX, Size: 253.50KB
2023-08-31 Workshop sammenfatning resultat.pdf
PDF, Size: 753.44KB
2024-02-01 Workshop sammenfatning resultat.pdf
PDF, Size: 495.54KB